اخبار

مرکز بین المللی رشد وخلاقیت کودکان به منظور گسترش خدمات آموزشی و برگزاری دوره های تخصصی کودکان اقدام به واگذاری نمایندگی درسراسر کشور می نماید.


باکسب افتخاری بزرگ؛ ازسوی فدراسیون جهانی ورزش ها وبازیهای کودکان ؛مدیریت دفتر آسیای این فدراسیون به مرکز بین المللی رشد وخلاقیت کودکان اعطا شد.


واجدان شرایط دریافت نمایندگی بامراجعه به سایت مرکز به آدرس www.mnh.ir  می توانند با ارسال فرم ها ومدارک مربوط ،درخواست دریافت نمایندگی درشهر واستان محل اقامت خودراارائه دهند.


شایان ذکراست بخشی ازبیانیه ماموریت مرکزبین المللی رشد وخلاقیت کودکان دربرگیرنده نقش خانواده دررشدخلاقیت کودک وتوانمندسازی کودکان برای حضوردرجامعه ای پویا وبانشاط، می باشد.