درباره ما


مرکز بین المللی رشد و خلاقیت کودکان در سال 1387 پایه گذاری شد، در طول چهار سال گذشته با مطالعات گروه های کارشناسی به اهداف مورد نظر در بخش مطالعات و راه اندازی مرکز دست یافت.

این مرکز در 24 اسفند 1391 موفق به اخذ مجوز تاسیس و فعالیت از منطقه آزاد کیش و ثبت اساسنامه در مراجع ذیربط به عنوان موسسه بین المللی رشد و خلاقیت کودکان ستاره سپهر کیش، گردید

اکنون با برنامه ریزی منظم بخش های تخصصی، سعی در گسترش فعالیت ها در سطح کشور و نیز در کشورهایی که کودکان ایرانی نسبت بیشتری دارند، می نماید.

اهداف مرکز بین المللی رشد و خلاقیت کودکان:

1. توجه و تاکید بر استعدادها و نوآوری های کودکان

2. رشد جنبه های خلاقانه کودکان

3. کشف استعدادهای نوظهور و درخشان

4. ارائه شیوه های نوین تربیت و آموزش خانواده بر اساس دانش روز جهانی

5. عمل به استانداردهای بین المللی آموزش و پرورش کودک

6. گسترش باورهای رفتاری کودک محور با تمرکز بر رشد قابلیت ها

7. هماهنگی و انجام فعالیت های مختلف یکپارچه در بخش های دولتی و غیر دولتی در حوزه کودک

8. انجام فعالیت هایی با محوریت ایجاد  شور و نشاط کودکانه در جامعه